Rekomendacje

Legenda do rekomendacji i zadań:

 1. Ilekroć w rekomendacjach i zadaniach piszemy o wszystkich przesłankach Modelu mamy na względzie wszystkie przesłanki zdefiniowane w Modelu na rzecz Równego Traktowania, czyli płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, religię (wyznanie), światopogląd, bezwyznaniowość, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Wdrażanie rekomendacji i zadań musi obejmować w takich sytuacjach specyfikę potrzeb i problemów związanych ze wszystkimi przesłankami.
 2. Ilekroć w rekomendacjach i zadaniach piszemy o wszystkich obszarach mamy na względzie całokształt polityki miejskiej oraz wszystkie Programy Operacyjne
  (1. Edukacja, 2. Zdrowie publiczne i sport, 3. Integracja społeczna i aktywność obywatelska, 4. Kultura i czas wolny, 5. Innowacyjność i przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjna, 7. Infrastruktura, 8. Mobilność i transport, 9. Przestrzeń publiczna) realizujące cele Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030 Plus.
 3. Rekomendacje w zakresie dwóch Programów Operacyjnych – Innowacyjność i przedsiębiorczość oraz Atrakcyjność inwestycyjna, w związku z ich zbliżoną tematycznie specyfiką, zostały połączone.
 4. Rekomendacje w zakresie trzech Programów Operacyjnych –Infrastruktura, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczna zostały także połączone.
 5. Realizacja wszystkich rekomendacji i zadań Modelu jest regulowana przez obowiązujący system prawny w Polsce.
 6. Model dotyczy całego obszaru funkcjonowania miasta, wszystkich jego polityk a także instytucji. Struktura oraz zawartość rekomendacji i zadań odzwierciedla złożoność organizacji miasta, dlatego niektóre prezentowane rekomendacje są kierunkowe, ogólne a niektóre bardziej szczegółowe. Dodatkowo z powodu specyfiki obszarów Programów Operacyjnych część rekomendacji ma podobny zakres i brzmienie np. dotyczy zapewnienia informacji, usług czy podniesienia świadomości
  i kształtowania postaw. Zapisy te mają zagwarantować kompleksowe wdrożenie polityki równości w Gdańsku.
 7. W rekomendacjach i zadaniach wykorzystano specjalistyczny język właściwy dla specyfiki przedmiotu równego traktowania oraz różnych obszarów polityk miejskich zapisanych w Programach Operacyjnych.

 

 1. Wszystkie obszary

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE W REKOMENDACJACH: Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, spółki miejskie, organizacje pozarządowe.  

  Rekomendacje i zadania Koordynator i podmiot realizujący wdrażanie
1. Wskazanie równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji oraz walki z przemocą w każdym środowisku, w szczególności z przemocą motywowaną uprzedzeniami we wszystkich przesłankach Modelu jako jednego z priorytetów polityki Miasta. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie
2. Prowadzenie badań i analiz oraz monitorowanie statystyk dotyczących przemocy, dyskryminacji i przestępstw, z uwzględnieniem wszystkich przesłanek Modelu. Ustalenie liczby i typu wypadków oraz przestępstw (także poważnych zbrodni), które wpływają na bezpieczeństwo lub poczucie zagrożenia mieszkańców i mieszkanek z grup przesłankowych, a jeśli to konieczne, zbadanie również  poziomu i charakteru obaw  przed różnymi zagrożeniami, w tym także o charakterze przestępczym. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie/Organizacje pozarządowe strażnicze (z ang. watchdog) w ramach zleconych zadań
3. Współpraca ze wszystkimi partnerami z sektora publicznego i prywatnego, jak również z organizacjami społecznymi, w celu promowania większej równości bez względu na wszystkie przesłanki Modelu we wszystkich aspektach życia na terenie Gdańska. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie/Organizacje pozarządowe
4. Konsultowanie podejmowanych działań z partnerami i jednostkami, także z partnerami społecznymi, opracowanie i sprawdzanie dwuletniego Planu Działań dotyczących wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania i innych kwestii związanych z równością. Urząd Miejski w Gdańsku/Wydział Rozwoju Społecznego/Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Jednostki Miejskie/Organizacje pozarządowe
5. Wypracowanie i wprowadzenie klauzul dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w zleceniach i umowach na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami/czyniami oraz umowach dotyczących udostępnienia przestrzeni i budynków. Celem klauzul antydyskryminacyjnych jest m.in. ochrona odbiorców usług publicznych przed praktykami dyskryminującymi. Urząd Miejski w Gdańsku/Biuro Zamówień Publicznych/Wydział Rozwoju Społecznego/Biuro Prezydenta ds. Kultury/Biuro Prezydenta ds. Sportu/Wydział Gospodarki Komunalnej/Jednostki Miejskie/Gdańskie Nieruchomości
6. Promowanie i stosowanie zasady różnorodnej reprezentacji w swoich ciałach decyzyjnych i doradczych oraz nominacji do ciał zewnętrznych. Analiza i opracowanie zasad powoływania ciał doradczych, rad, komisji, zespołów i kapituł w taki sposób, aby ich skład uwzględniał różnorodność gdańskiej społeczności. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie
7. Realizacja edukacji antydyskryminacyjnej i równego traktowania we wszystkich przesłankach Modelu kierowana do pracowników i pracownic wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miejskiego, jednostek, instytucji i spółek miejskich oraz organizacji pozarządowych. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie/Spółki miejskie/Wydział Kadr i Organizacji/organizacje pozarządowe
8. Popularyzacja idei równego traktowania m.in. poprzez realizację kampanii społecznych ukierunkowanych na równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie wszystkich przesłanek Modelu z wykorzystaniem marki Łączy nas Gdańsk. Powstanie odrębnej podstrony gdansk.pl/równość integrującej informacje i wiedzę w zakresie równego traktowania i zwalczania dyskryminacji w Gdańsku. Powstanie podstrony gdansk.pl/religie służącej w szczególności imigrantom/kom. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/ Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie/Spółki miejskie/Organizacje Pozarządowe
9. Realizacja kampanii społecznej w środkach komunikacji publicznej, która w przystępny sposób przekazywałaby informacje o tym, jak zachowywać się (savoir-vivre) w sytuacjach publicznych (np. nie pić alkoholu, nie słuchać głośno muzyki, ustępować miejsca; jak reagować na mowę nienawiści i przemoc itp.), a przy okazji mówiłaby o równym traktowaniu, otwartości i szacunku dla wszystkich. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie/Zarząd Transportu Miejskiego
10. Opracowanie i stosowanie strategii, polityki i działań, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom/kom ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych dyskryminacją oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i ochrony, poprzez konkretne ulepszenia np. transportu publicznego, przestrzeni publicznej, oświetlenia ulic oraz współpracę z policją lub innymi służbami. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie
11. Wsparcie i promowanie przedsięwzięć równego traktowania różnorodnych wyborów życiowych i ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych kobiet i mężczyzn. Promowanie w życiu publicznym i działaniach obywatelskich aktywnego udziału kobiet i mężczyzn ze wszystkich grup społecznych, w szczególności tych grup mniejszościowych, które mogłyby zostać w innym wypadku wykluczone. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie
12. Wzmacnianie partycypacji społecznej (informacja, konsultacje, współdecydowanie, udział we wdrażaniu) grup przesłankowych wymienionych w Modelu, w myśl zasady: „Nic o nas bez nas”. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie
13. Zapewnienie różnorodności w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej przy okazji wszystkich świąt i wydarzeń ważnych dla grup mniejszościowych żyjących w mieście (zgodnie z wartościami Modelu oraz jego przesłankami). Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie
14. Włączenie się miasta Gdańska we współorganizację i promocję wydarzeń ważnych dla różnych grup w zakresie wszystkich przesłanek Modelu i zgodnie z jego wartościami np. dni mniejszości etnicznych, religijnych, osób z niepełnosprawnością, migrantów, uchodźców, dni różnorodności, dni równości. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie
15. Uwzględnienie w dalszej perspektywie rozwojowej i w planowaniu dalszej polityki miasta wzrostu liczby osób starszych. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie
16. Udostępnienie miejskich nośników reklamowych i informacyjnych na kampanie antydyskryminacyjne prowadzone przez podmioty  działające w sferze pożytku publicznego, po skonsultowaniu ich z szerokim gronem eksperckim, np. z Komisjami Rady Miasta, Gdańską Radą ds. Równego Traktowania, Gdańską Radą ds. Seniorów, Gdańską Rada Działalności Pożytku Publicznego, Gdańską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Imigrantów i Imigrantek, zgodnie z ich kompetencjami. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie/Gdańska Rada ds. Równego Traktowania
17. Analiza działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych: dokumenty i materiały papierowe i elektroniczne, pisane i mówione oraz obrazkowe (również w działaniach zlecanych podmiotom zewnętrznym) Miasta Gdańska pod kątem:

1.     różnorodności wykorzystywanych wizerunków ludzi, sposobu komunikacji (w tym języka) i sprawdzenie, czy działania te uwzględniają także osoby z grup przesłankowych Modelu;

2.     niepowielania stereotypów dotyczących  grup przesłankowych  Modelu i promowania różnorodności.

Wpisanie różnorodności jako podstawowej zasady w działania informacyjne miasta i jego agend.

Proces zmiany działań informacyjnych należy zacząć od analizy wybranych reklam, informacji i działań promocyjnych w roku 2017 i 2018 pod kątem różnorodności, by ustalić bieżący model komunikacji i ewolucyjnie go zmieniać.

Przygotowanie i wdrożenie wytycznych promujących różnorodność w działaniach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w instytucjach miejskich.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Gdańskie Centrum Multimedialne/Kancelaria Prezydenta/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie
18. Analiza zasad upamiętniania zasłużonych osób w przestrzeni publicznej, np. poprzez nazwy ulic, tramwajów, tablice pamiątkowe, pomniki, pod kątem uwzględniania  różnorodności gdańskiej społeczności (dotyczy wszystkich przesłanek); pokazywanie trudności związanych z pokonywaniem barier społecznych (np. ograniczoną możliwością udziału w życiu publicznym ze względu na określoną przesłankę). Promowanie możliwości zgłaszania propozycji nazwisk przez osoby mieszkające w Gdańsku, organizacje, w tym organizacje pracujące z grupami z wszystkich przesłanek Modelu. Biuro Prezydenta ds. Kultury/Wydział Geodezji/Gdańskie Centrum Multimedialne/Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta/Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie, Spółki miejskie/Rada Miasta Gdańska
19. Analiza sytuacji i wypracowanie rozwiązań (i ich wdrożenie) w zakresie dostępu do usług miejskich dla osób w procesie uzgodnienia/korekty płci. Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Spraw Obywatelskich/Wydział Gospodarki Komunalnej/Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie
20. Przeszkolenie służb miejskich w zakresie identyfikowania mowy nienawiści i przemocy motywowanej nienawiścią podczas zgromadzeń i manifestacji. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
21. Rozwój Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz zapewnienie po stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie Modelu na rzecz Równego Traktowania, Karty Różnorodności oraz innych kwestii związanych z równością. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie
22. Analiza realizowanych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, a także konkursów o nagrody i stypendia przyznawane przez Miasto Gdańsk pod kątem równej dostępności i potencjału wyrównywania szans grup przesłankowych Modelu. Celem jest zdiagnozowanie czy aktualne zasady konkursów nie utrudniają dostępu grupom zagrożonym dyskryminacją. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki Miejskie
23. Opracowanie zasad nominacji do nagród i stypendiów przyznawanych ze środków miejskich w taki sposób, aby listy kandydatów i kandydatek, zgłaszanych na podstawie kompetencji i dorobku, w większym stopniu uwzględniały różnorodność społeczności gdańskiej. Promowanie w grupach mniejszościowych, zgodnie z przesłankami Modelu, możliwości nominowania przedstawicieli i przedstawicielek do nagród i stypendiów. Urząd Miejski w Gdańsku/Wydział Rozwoju Społecznego/Biuro Prezydenta ds. Kultury/Biuro Prezydenta ds. Sportu/Wydział Polityki Gospodarczej/ Jednostki miejskie/Spółki miejskie
24.        Promowanie dobrych praktyk i rozwijanie współpracy metropolitalnej w zakresie równych szans i antydyskryminacji. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
25.       

 

Zapewnienie dostępności obsługi mieszkańców i mieszkanek we wszystkich usługach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z osobami głuchymi, osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz cudzoziemcami. Urząd Miejski w Gdańsku/Jednostki miejskie/Spółki miejskie

 

 1. Edukacja

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: Wydział Rozwoju Społecznego, miejskie instytucje kulturalne i artystyczne, samorządowe i niesamorządowe placówki oświatowe: szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Pałac Młodzieży, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Bursa Gdańska;  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Gdańskie Nieruchomości, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Gdański Zespół Żłobków, Gdański Urząd Pracy, organizacje pozarządowe, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Forum Rad Rodziców, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.

  Rekomendacje i zadania Koordynator i podmiot realizujący wdrażanie
26. Współudział w wypracowaniu i wdrażaniu przez miejskie instytucje edukacyjne wytycznych, zgodnie z którymi dokumenty i materiały edukacyjne, papierowe i elektroniczne, pisane i mówione oraz obrazkowe (również w działaniach zlecanych podmiotom zewnętrznym) nie będą zawierały stereotypów dotyczących grup przesłankowych Modelu i będą promowały różnorodność. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
27. Ewaluacja i ewentualne rozszerzenie polityki  ochrony dzieci przed krzywdzeniem o kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Polityka powinna zawierać kompleksowy program obejmujący stały monitoring, kształtowanie pożądanych postaw, począwszy od edukacji przedszkolnej przez wszystkie jej kolejne etapy, budowanie systemów prewencji, wczesnego reagowania i wsparcia na poziomie lokalnym, także przy udziale asystentów społecznych. Polityka musi obejmować rekomendowanie i udzielenie wsparcia przedszkolom i szkołom w opracowaniu i przyjęciu programów profilaktyczno-wychowawczych odnoszących się również do przemocy na tle uprzedzeń, w tym bezpośrednio do problemów każdej z grup przesłankowych Modelu, ze szczególnym uwzględnieniem homofobii, transfobii oraz przejawów dyskryminacji dotyczących pochodzenia i koloru skóry.

Wspieranie placówek edukacyjnych w tworzeniu dokumentów strategicznych szkoły (np. wizji, misji, wartości), uwzględniających zasady równego traktowania w stosunku do grup narażonych na dyskryminację, wspierania różnorodności, antyprzemocowego regulaminu dla uczniów i uczennic oraz dla kadry pedagogicznej, określającego: sposób reagowania na różne formy przemocy, procedury w przypadku zaistnienia sytuacji przemocowej czy powołania w szkołach osoby pełniącej funkcję pełnomocnika/czki ds. równego traktowania w szkole.

Wydział Rozwoju Społecznego, samorządowe placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Forum Rad Rodziców, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
28. Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze edukacji i opieki. Wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń dyrektorów/ek i wicedyrektorów/ek miejskich instytucji edukacyjnych oraz promowanie takich szkoleń wśród dyrektorów/ek i wicedyrektorów/ek niesamorządowych instytucji edukacyjnych, w obszarze rozpoznawania, prewencji i działań naprawczych w zakresie dyskryminacji (z uwzględnieniem wszystkich grup zdefiniowanych w Modelu), przemocy i mobbingu. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
29. Opracowanie i wdrożenie w instytucjach edukacyjnych spójnego systemu doceniania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. System musi obejmować proces:

1. Kształcenia i sieciowania ekspertów/ek;

2. Kształcenia kadr instytucji edukacyjnych;

3. Wypracowania i wdrożenia modelu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami uwzględniającego skierowane do nich regularne warsztaty antydyskryminacyjne i rozwijające kompetencje społeczne, w tym budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów (za zgodą pisemną rodziców);

4. Prowadzenie kampanii (plakaty w każdej szkole, informacja na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej, spoty itp.) skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych z wszystkich grup przesłankowych Modelu, dotyczących  praw, które im przysługują, sposobów ich egzekwowania i miejsca, gdzie mogą uzyskać pomoc;

5. Usprawnienie dostępu do informacji o bezpłatnej  ofercie działań edukacyjnych promujących różnorodność, zarówno finansowej ze środków samorządowych, jak i z innych źródeł (np. zakładka na stronie gdansk.pl/edukacja, gdansk.pl/rownosc).

6. Promowanie wśród dyrekcji placówek oświatowych postawy doceniania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w procesie oceny nauczycieli i nauczycielek.

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
30. Promowanie przez samorząd edukacji włączającej, poprzez m.in. realizację projektów międzyszkolnych, łączących szkoły specjalne i ogólnodostępne. Celem powinno być wychowywanie młodego pokolenia w świadomości różnorodności potrzeb i możliwości ludzi, uczenie dostrzegania w niepełnosprawności potencjału, a nie jedynie ograniczeń. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
31. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zmianę postaw – budowanie społeczeństwa włączającego – poprzez kampanie informacyjne i różnego rodzaju zachęty do włączania grup przesłankowych Modelu, pogłębianie wiedzy o różnorodności.

Przygotowanie spójnego cyklu działań zmierzających do zainteresowania szkół tematyką różnorodności – konkursów skierowanych do uczniów i uczennic (na film, fotografię, stronę www, projekt itp.), do nauczycieli/ek (na scenariusz zajęć, wycieczki, projekt itp.), ze szczególną promocją działań włączających lokalną społeczność.

Wydział Rozwoju Społecznego,

placówki oświatowe

32. Analiza dostępności i usprawnianie systemu równego dostępu do oferty edukacyjnej i wsparcia specjalistycznego, finansowanego ze środków samorządu, dla uczniów i uczennic wszystkich grup przesłankowych Modelu. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
33. Wdrażanie rozwiązań opracowanych w ramach Modelu Integracji Imigrantów w zakresie edukacji, z uwzględnieniem ich stałej aktualizacji (np. organizacja oddziałów/klas przygotowawczych dla dzieci migranckich i praca asystentów międzykulturowych w placówkach edukacyjnych). Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
34. Weryfikacja istniejących w Gdańsku rozwiązań, możliwości tworzonych przez nowe prawo oświatowe, potrzeb dzieci bezwyznaniowych i różnych wyznań oraz możliwości czasowych i organizacyjnych nauczycieli/ek tych religii. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, związki wyznaniowe w Gdańsku
35. Opracowanie spójnego, opartego na zgromadzonych danych systemu organizacji nauczania religii i etyki gdańskich uczniów i uczennic, w tym w szczególności:

1. zapewnienie jednakowego standardu informowania rodziców o lekcjach religii i etyki w każdej szkole;

2. ujednolicenie formularzy deklaracji wyboru religii lub etyki w każdej szkole;

3. poprawa dystrybucji informacji o możliwości uczęszczania na zajęcia z religii różnych wyznań, np. poprzez włączenie w ten proces asystentów międzykulturowych;

4. wypracowanie rekomendacji/krótkiego poradnika dla instytucji edukacyjnych, dotyczącego  organizowania w szkołach świąt i innych działań związanych z kulturą i religią, w sposób respektujący i doceniający różnorodność;

5. organizacja lekcji etyki i religii w sposób umożliwiający uczestnictwo w tych zajęciach i minimalizujący przerwy w lekcjach w celu zapobiegania wykluczeniu uczniów ze środowiska klasowego i szkolnego;

6. zintegrowanie środowiska gdańskich nauczycieli i nauczycielek oraz podnoszenie jakości zajęć w zakresie etyki i religii.

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, związki wyznaniowe w Gdańsku
36. Podejmowanie przez samorząd działań w kierunku zwiększania udziału mężczyzn w procesie formalnej i nieformalnej edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Przykładowe działania: kampanie społeczne, dni zawodowca (prezentowanie zawodów „nauczyciel”, „nauczyciel przedszkolny”, „asystent osoby z niepełnosprawnością” itp.) Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Gdański Urząd Pracy
37. Promowanie kształcenia przez całe życie wśród seniorów/ek poprzez akcje edukacyjne o roli kształcenia oraz o dostępnej w Gdańsku ofercie, a także poprawa dostępności różnych form kształcenia i samorozwoju seniorów. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
38. Opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz podnoszących kompetencje rodziców,  nauczycieli/ek, uczniów i uczennic (za pisemną zgodą rodziców) m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy i reagowania na przemoc, które to zajęcia będą uwzględniały wiedzę o przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Ujęcie tych zagadnień w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
39. Przygotowanie personelu szkolnego w zakresie praw i wsparcia dzieci i młodzieży doświadczających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

(np. poprzez warsztaty i szkolenia w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży, ujęcie tych zagadnień w polityce ochrony dziecka przed krzywdzeniem).

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
40. Budowanie systemu wsparcia edukacji włączającej, realizowanego w dzielnicach i społecznościach sąsiedzkich (także mobilnie), obejmującego:

1.     diagnozę, terapię i szeroko pojętą rehabilitację, organizowane w pierwszej kolejności w szkole lub domu ucznia/uczennicy oraz w  centrum miasta,

2.     wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dla szkół, placówek, rodziców,

3.     programy edukacyjne i poradnictwo (prawne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe).

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
41. Zobligowanie szkolnych stołówek do zapewniania wyżywienia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, związaną z koniecznością przestrzegania diety (fenyloketonuria, choroby nerek z ograniczeniami potasu, celiakia itp.) lub decyzji żywieniowych wynikających ze światopoglądu i wyznania. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
42. Zmapowanie i utworzenie większej ilości oddziałów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym w pierwszej kolejności utworzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (lub filii) na terenach, z których dojazd do istniejących poradni jest wyjątkowo problematyczny. Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe
43. Sukcesywne dostosowywanie budynków żłobków, przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi (windy, dostosowane łazienki, w tym także do zmiany pieluch/cewnikowania, wyposażenie w podnośniki w toaletach, oznaczenia brajlowskie itp.); Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych
44. Odejście od budowania dużych szkół (szczególnie podstawowych) – szkoły na powyżej 500 uczniów nie sprzyjają prowadzeniu edukacji włączającej (i edukacji w ogóle). Jeśli konieczna jest budowa jednego dużego obiektu – dzielenie go na kilka mniejszych „modułów”, w których uczy się i pracuje określona mniejsza liczba osób, dokonywanie podobnych podziałów w już istniejących budynkach. Wybieranie projektów budynków parterowych albo z windami. Wydział Rozwoju Społecznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych
45. Zorganizowanie sieci wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin obejmującej między innymi:

1. Asystenta/kę wsparcia rodziny, która/y pomogą z formalnościami i kontaktami z instytucjami/podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością;

2. Uaktualnianą bazę z informacjami o ofercie miasta i organizacji pozarządowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;

3. Coroczne wydarzenie(konferencja/ dni itp.) poświęcone prezentacji sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gdańsku i dostępnej ofercie wsparcia;

4. Grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa i opiekunów dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością;

5. Sieć „mentorów/ek” – rodzic/osoba dorosła ze świeżą diagnozą byliby kontaktowani z osobą, która jest w podobnej sytuacji od dawna (np. inny rodzic dziecka z tą sama chorobą), ma już wiedzę i kontakty, którymi może się podzielić.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Rozwoju Społecznego, organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
46. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o różnych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, obejmującego dystrybucję informacji w szpitalach, SORach, przychodniach, żłobkach i instytucjach edukacyjnych. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
47. Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji dzieci nauczanych w domu  lub szkołach przyszpitalnych z powodu stanu zdrowia i wypracowanie rozwiązań służących:

1. Poprawie jakości nauczania tej grupy;

2. Wdrożeniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych sprzyjających podtrzymywaniu przez tych uczniów/uczennice relacji z grupą rówieśniczą;

3. Zwiększeniu czasu spędzanego w szkole z rówieśnikami/cami na wspólnych działaniach, w tym realizacji projektów edukacyjnych.

Wydział Rozwoju Społecznego, placówki oświatowe, w szczególności szkoły przyszpitalne
48. Organizacja współpracy między szkołami przyszpitalnymi, a szkołą macierzystą ucznia/uczennicy, w zakresie ustalania materiału – powołanie zespołu do wypracowania standardu takiej współpracy i wdrożenie go w Gdańsku. Stworzenie na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej narzędzia, które taką współpracę ułatwi. placówki oświatowe, w szczególności szkoły przyszpitalne przy wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego,  organizacje pozarządowe
49. Poprawa systemu diagnozowania potrzeby specjalistycznego wsparcia psychologicznego i zapewnienia szerszego dostępu do psychoterapii dla osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i niespokrewnionych opiekunów/ek. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
50. Wypracowanie rozwiązań sprzyjających zwiększeniu oferty edukacji zawodowej i lepszemu dostosowywaniu jej do potrzeb rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, placówki oświatowe, Gdański Urząd Pracy (Centrum Rozwoju Talentów), organizacje pozarządowe
51. Zwiększenie elastyczności systemu dowozów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do szkół i na terapie (dojazdy indywidualne jak i dostosowanie ich godzin w sposób umożliwiający korzystanie z zajęć pozalekcyjnych) oraz wypracowanie i wdrożenia standardu szkoleń dla osób obsługujących dojazdy, szczególnie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i uczennic. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Transportu Miejskiego
52. Utworzenie (np. w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej) stale aktualizowanej bazy danych o zasobach sprzętowych, dostępnych specjalistach/kach, testowanych lub wdrożonych metodach pracy z uczniami i uczennicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa dostępności zasobów, specjalistów/ek, itd. Wykorzystywanie tej bazy przez różnych adresatów/ki i poprzez różnorodne narzędzia. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
53. Wypracowanie efektywnego systemu wsparcia dla organizatorów, umożliwiającego zbieranie danych o ilości i potrzebach uczniów i uczennic z niepełnosprawnością, pozwalającego na bieżącą analizę stopnia ich zaspokojenia, dostosowania oferty do ich potrzeb, występujących barier finansowych, organizacyjnych, technicznych. System wykorzystywać powinien arkusz pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz umożliwiać wprowadzanie informacji przez diagnozującą dziecko Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczycieli/ki, pedagogów/żki, psychologów/żki szkolne. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
54. Wprowadzenie w mieście funkcji koordynatora ds. organizacji edukacji uczniów i uczennic z niepełnosprawnością, odpowiedzialnego za:

1. Nadzór nad bazą danych o dostępnych zasobach (sprzęty, specjaliści/tki);

2. Wdrażanie innowacji, promocję dobrych praktyk w tym zakresie;

3. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracy wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC)

4. Koordynację edukacji uczniów i uczennic z niepełnosprawnoścą w przypadkach wykraczających poza kompetencje szkoły macierzystej ucznia/uczennicy lub w sytuacjach trudnych;

4. Organizowanie współpracy szkół ze środowiskiem dorosłych osób z niepełnosprawnością;

5. Organizowanie wsparcia – doradztwa, superwizji, lekcji pokazowych itp. – dla szkół przygotowujących się lub już wspierających uczniów i uczennice ze szczególnie nietypowymi niepełnosprawnościami;

Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
55. Ewaluacja i aktualizacja, we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i ich rodziców, Gdańskiego Modelu Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE):

1.     Analiza zasobów kadrowych specjalistów/tek i personelu pomocniczego, pracujących z uczniami/uczennicami o SPE, szczególnie w szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i na tej podstawie wskazywanie priorytetowych kierunków kształcenia (brakujących specjalności) oraz  tworzenie zachęt do ich wyboru.

Wskazanie deficytowych specjalizacji jako priorytetów do dokształcania nauczycieli/ek.

2.     Analiza oferowanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne testów diagnostycznych i form terapii uczniów i uczennic o SPE. Doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w konieczne testy, narzędzia i pomoce do prowadzenia terapii oraz przygotowanie kadry do pracy na nich.

– Wsparcie nauczycieli/lek w nauce alternatywnych metod komunikacji (AAC) do pracy z dziećmi niemówiącymi poprzez m.in.:

1.     Dofinansowywanie kursów;

2.     Promocję dobrych praktyk w tym zakresie;

3.     Utworzenie tematycznej  grupy w ramach „Kreatywnej Pedagogiki”, dotyczącej tego tematu.

Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, koordynator wymieniony w pkt. 54
56. Wypracowanie i wdrożenie w żłobkach, przedszkolach i szkołach modelu przygotowywania uczniów i uczennic pełnosprawnych do przyszłego współdziałania z osobami z niepełnosprawnością w pracy i w życiu społecznym – kształtowaniem koniecznych do tego kompetencji i doceniania różnorodności (dostrzegania w osobach z niepełnosprawnością cennych zasobów, a nie jedynie źródła trudności i ryzyka). Model powinien obejmować podnoszenie kompetencji nauczycieli/ek w zakresie kształtowania postaw i zarządzania procesem grupowym w klasie. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, placówki oświatowe
57.        Zwiększenie dostępności usług żłobkowych. Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Zespół Żłobków, Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

3.Zdrowie publiczne i sport

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: Biuro Prezydenta ds. Sportu, Gdański Ośrodek Sportu, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów,  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Dzielnic, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych,  Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Wydział Rozwoju Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, kluby sportowe, jednostki oświatowe.

  Rekomendacje i zadania Koordynator i podmiot realizujący wdrażanie
  Sport i kultura fizyczna    
58. Kontynuacja działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do udziału w kulturze fizycznej, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z różnicy płci, wieku, poziomu sprawności fizycznej, pochodzenia etnicznego, narodowości i innych istotnych przesłanek oraz promocja sportu wolnego od dyskryminacji. Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Gdański Ośrodek Sportu, organizacje pozarządowe i kluby sportowe, jednostki oświatowe
59. Dostosowywanie oferty zajęć sportowych z uwzględnieniem wszystkich przesłanek:

1.     Monitorowanie danych dotyczących korzystania z projektów/programów miejskich w podziale na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne;

2.     Analiza zakresu wykorzystania i dostępności infrastruktury sportowej pod kątem równych możliwości korzystania, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne przesłanki. Na podstawie analizy, jeśli to wskazane – przygotowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających wyrównanie możliwości dostępu do infrastruktury sportowej;

3.     Analiza wydatków budżetowych Miasta Gdańska na sport pod kątem równego dostępu bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne. Na podstawie danych z analizy, jeśli to wskazane – przygotowanie i wdrożenie mechanizmu zapewniającego wyrównanie możliwości dostępu;

4.     Poszerzenie oferty z zakresu sportu i aktywności fizycznej dla grup przesłankowych Modelu;

5.     Poszerzenie pozaszkolnej oferty feryjnej i wakacyjnej spędzania czasu wolnego dla młodzieży w wieku 14-17 lat,

6.     Ocena i ewentualne poszerzenie oferty zajęć i eventów miejskich pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów i seniorek (godziny zajęć, miejsce, dostępność, dojazd).

Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Sportu,  jednostki oświatowe organizacje Pozarządowe, Wydział Rozwoju Społecznego
60. Zachęcanie kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewcząt do udziału w zajęciach sportowych, także tych, które są stereotypowo przypisane innej płci. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Marki Miasta, Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Sportu, organizacje pozarządowe
61. Podjęcie i kontynuowanie działań wspierających i zachęcających stowarzyszenia sportowe i kluby kibiców do podnoszenia świadomości na temat różnorodności:

– Prowadzenie cyklicznych działań/kampanii promujących różnorodność, otwartość podczas dużych imprez  sportowych;

– Wsparcie w utworzeniu i działalności klubów kibica dla osób z niepełnosprawnością lub dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Marki Miasta, Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Sportu, organizacje pozarządowe
62. Publiczne potępianie przejawów dyskryminacji w sporcie, w tym przeciwdziałanie mowie nienawiści. Biuro Prezydenta ds. Sportu, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Sportu, organizacje pozarządowe
  Edukacja i kampanie społeczne  
63. Budowanie świadomości społecznej, kompetencji w zakresie włączania osób zagrożonych dyskryminacją do pełni życia społecznego, w tym w szczególności ochrony zdrowia, życia rodzinnego, zawodowego, aktywności fizycznej. Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, organizacje pozarządowe
64. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy/rek oraz osób pracujących w obszarze zdrowia, w zakresie świadczenia usług osobom z grup przesłankowych Modelu, w szczególności osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowość oraz religię, wyznanie czy światopogląd. Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, organizacje pozarządowe
65. Popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk oraz pogłębianie współpracy wśród osób pracujących w obszarze zdrowia z zakresu udzielania wsparcia osobom z grup przesłankowych Modelu, w szczególności osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowość oraz religię, wyznanie, światopogląd (np. poprzez wprowadzenie fakultetu z tego zakresu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, poprzez szkolenia prowadzone przez Okręgową Izbę Lekarską, edukację nt. praw pacjenta, prowadzenie wzorcowej placówki, zatrudnienie „miejskiego/ej przedstawiciela/ki medycznego/ej”). Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, organizacje pozarządowe
66. Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród osób z grup zagrożonych dyskryminacją na temat przysługujących im praw i możliwości ich egzekwowania. Wydział Rozwoju Społecznego,  Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, organizacje pozarządowe
67. Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze zdrowia,  jak również przygotowanie  kadr realizujących terapię uzależnień do pracy z osobami z grup przesłankowych Modelu, w szczególności osobami doświadczającymi dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowość oraz religię, wyznanie i światopogląd. Wydział Rozwoju Społecznego,  Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, organizacje pozarządowe
68. Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym z chorobami rzadkimi. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Marki Miasta, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
69. Kontynuacja i rozwój programów edukacji seksualnej (edukacja do miłości), kierowanych przede wszystkim do seniorów i seniorek, dzieci i młodzieży (za pisemną zgodą rodziców) oraz ich opiekunów, w tym do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem m.in. profilaktyki zdrowotnej w zakresie zachowań ryzykownych. Edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży realizowana będzie zgodnie z prawem oświatowym i poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Dostęp do usług zdrowotnych  
70. Zapewnienie równego dostępu do miejskich usług na rzecz zdrowia, w tym psychicznego, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z płci, orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, poziomu sprawności fizycznej, pochodzenia etnicznego, narodowości i innych  przesłanek. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
71. 1.     Przygotowanie i wdrożenie programów ochrony zdrowia psychicznego uwzględniającego pomoc psychologiczną, psychoterapię i psychiatrię z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i problemów osób z grup przesłankowych Modelu, w szczególności osób doświadczających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowość oraz religię, wyznanie, światopogląd: Rozszerzenie oferty programów prewencyjnych i wsparcia dla mężczyzn, w szczególności pod kątem przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i samobójstwom osób z grup szczególnego ryzyka (np. mężczyźni i osoby transpłciowe);

2.     Rozszerzenie oferty programów prewencyjnych i wsparcia uwzględniających specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn (np. kobiet w spektrum autyzmu);

3.     Uruchomienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;

4.     Uruchomienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla cudzoziemców/ek oraz przedstawicieli/ek mniejszości etnicznych i narodowych.

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskiej, organizacje pozarządowe
72. Przygotowanie i uruchomienie systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, zarówno funkcjonujących długotrwale w niepełnosprawności oraz „wchodzących” w niepełnosprawność, a także współtowarzyszących im osób (w tym rodzin):

1.     Dofinansowanie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, ich rodzin i osób pracujących z tą grupą, w formie grup wsparcia i terapii indywidualnych;

2.     Zwiększenie liczby poradni oferujących wsparcie psychologiczne – grupy wsparcia, psychologiczna terapia grupowa i indywidualna – dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i osób pracujących z tą grupą.

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskiej, organizacje pozarządowe
73. Uruchomienie programów terapii uzależnień ze środków Miasta Gdańska z uwzględnieniem specyfiki grup przesłankowych  Modelu, w szczególności osób doświadczających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowość i religię, wyznanie, światopogląd, w szczególności form wsparcia zdiagnozowanych jako niedostateczne. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskiej, organizacje pozarządowe
74.        Dostosowanie miejsc świadczenia usług zdrowotnych w zakresie dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością poprzez:

1.     Wspieranie procesu zwiększania dostępności w budynkach, w których realizowane są świadczenia zdrowotne;

2.     Znoszenie barier dostępności w budynkach gminnych/komunalnych i w ich otoczeniu, dla osób z ograniczoną mobilnością[79];

3.     Zwiększenie dostępności przychodni i innych punktów medycznych/praktyki lekarskiej (np. ginekologicznej, stomatologicznej) znajdujących się w budynkach komunalnych pod kątem osób z ograniczoną mobilnością. Dostosowanie w pełni i kompleksowo przynajmniej jednej przychodni/szpitala/praktyki lekarskiej w mieście z każdej dziedziny medycznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością (dostęp do budynku, wyposażenie, np. fotel ginekologiczny, toaleta itp.)

Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, placówki ochrony zdrowia

[79]Ograniczona mobilność, niepełnosprawność – wszystkie formy, także np. niedowidzenie

 

4.Integracja społeczna i aktywność obywatelska

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: Urząd Miejski w Gdańsku: Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Gdańskie Centrum Kontaktu i Wydział Spraw Obywatelskich, Straż Miejska;  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Gdańskie Nieruchomości; Centrum Interwencji Kryzysowej, organizacje pozarządowe realizujące zadania miasta, jednostki miejskie, Gdańskie Centrum Świadczeń, Pełnomocnik ds. Rad Dzielnic, Gdański Urząd Pracy, Biuro Rozwoju Gdańska w kontekście rewitalizacji, rady dzielnic.

  Rekomendacje i zadania Koordynator i podmiot realizujący wdrażanie
  Planowanie i wdrażanie polityki   
75. Uwzględnienie specyficznej sytuacji, problemów i potrzeb grup zagrożonych dyskryminacją ze względu na wszystkie przesłanki Modelu w procesie tworzenia, wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii, programów, modeli, projektów w zakresie Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
76. Stworzenie i wdrożenie oddzielnego programu integracji międzypokoleniowej, a także programu aktywizacji i wsparcia osób dojrzałych i seniorów. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, organizacje pozarządowe
77. Monitorowanie i analizowanie potrzeb, zasadności i możliwości przygotowania programów miejskich na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz światopoglądowego, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz pochodzenie etniczne i narodowe, w związku z brakiem odrębnych programów w tych zakresach. Ewentualne przygotowanie i przyjęcie programów miejskich w tym zakresie opiniowane i decydowane będzie przez Radę Miasta. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki pomocnicze, organizacje pozarządowe
78. Wprowadzenie i rozszerzenie zakresu usług, a także zwiększenie funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na zadania:

1.     Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.     Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: działania z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji;

3.     Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

4.     Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5.     Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

6.     Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Wydział Rozwoju Społecznego/Biuro prezydenta ds. Kultury/Urząd Miejski w Gdańsku/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Jednostki Miejskie/Organizacje Pozarządowe
  Monitorowanie  
79. Realizacja badań i analiz potrzeb i problemów grup zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na wszystkie przesłanki Modelu na poziomie obszaru integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
80. Prowadzenie rejestru i monitorowanie sytuacji dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób  ramach wszystkich przesłanek Modelu we współpracy z podmiotami będącymi w posiadaniu stosownych informacji i statystyk. Wydział Rozwoju Społecznego,Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
81. Zbieranie i analizowanie danych dotyczących projektów prowadzonych przez miasto i jednostki miejskie oraz zleconych organizacjom pozarządowym w podziale na płeć i wiek. Zweryfikowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie planowania, realizacji i sprawozdania projektów. Wydział Rozwoju Społecznego, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Partnerstwo i współpraca  
82. Rozszerzenie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, lokalowego i finansowego na działania organizacji pracujących na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem we wszystkich przesłankach Modelu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej organizacji. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
83. Oferowanie lokali miejskich dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością w pierwszej kolejności organizacjom pozarządowym, które kierują swoją ofertę w całości lub w części do osób z ograniczoną mobilnością (np. porady prawne/psychologiczne, terapie itp.). Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańskie Nieruchomości, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Edukacja i kampanie  
84. Realizacja otwartej edukacji antydyskryminacyjnej i równego traktowania w ramach wszystkich przesłanek Modelu dla mieszkańców/ek Gdańska, prowadzonej z wykorzystaniem potencjału m.in. rad dzielnic, organizacji pozarządowych, rodziców, instytucji miejskich, ruchów miejskich, centrów, domów i klubów sąsiedzkich, klubów rodziców, centrów i klubów seniora. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
85. Realizacja miejskiego programu szkoły liderów i liderek równego traktowania (np. animatorzy/rki, radni/e, aktywiści/tki, działacze/ki i wolontariusze/ki organizacji). Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
86. Włączenie w istniejący system szkolenia i edukacji liderów i liderek aktywności obywatelskiej komponentu związanego z równym traktowaniem we wszystkich przesłankach Modelu. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
87.        Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Urząd Miejski w Gdańsku/ jednostki miejskie, organizacje pozarządowe spółki miejskie
  Bezpieczeństwo i ochrona  
88. Wzmocnienie, rozwinięcie lub uzupełnienie polityki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach miasta Gdańska, z uwzględnieniem przeciwdziałania i zwalczania przemocy ze względu na wszystkie przesłanki Modelu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku,  jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
89. Uwzględnienie w diagnozie, celach i zadaniach perspektywy bezpieczeństwa grup zagrożonych dyskryminacją i przemocą ze względu na wszystkie przesłanki Modelu w Miejskim Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku,  jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
90. Opracowanie i wzmocnienie polityki i działań przeciw przemocy ze względu na wszystkie przesłanki Modelu przez:

1.     Zagwarantowanie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy;

2.     Publiczne informowanie w języku najbardziej przystępnym dla danej społeczności o formach pomocy dostępnych na terenie Gdańska;

3.     Zapewnienie przeszkolenia odpowiednim służbom w rozpoznawaniu i we wspieraniu ofiar;

4.     Zapewnienie skutecznej koordynacji pomiędzy odpowiednimi służbami takimi jak policja, jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, pomoc społeczną, mieszkalnictwo i ochronę zdrowia;

5.     Podnoszenie świadomości poprzez kampanie i programy edukacyjne skierowane do potencjalnych ofiar i sprawców/czyń przemocy;

6.     Rozszerzenie zakresu działań skierowanych do sprawców/czyń przemocy.

Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
91. Utworzenie i funkcjonowanie kompleksowego centrum lub sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy w podziale na wszystkie przesłanki Modelu. Zapewnienie w centrum lub w niniejszych punktach usług w zakresie pomocy prawnej, wsparcia psychologicznego, informacji i doradztwa, wsparcia w zakresie schronienia oraz pomocy mieszkaniowej.  Centrum realizowane w ramach konsorcjum/partnerstwa organizacji a sieć punktów w ramach rozproszonych wyspecjalizowanych organizacji. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
92. Uwzględnienie specyficznej sytuacji i potrzeb grup zagrożonych dyskryminacją i przemocą w rodzinie ze względu na wszystkie przesłanki Modelu w Gdańskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 (nowelizacja i korekta programu). Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
93. Wprowadzenie i rozszerzenie zakresu usług, a także zwiększenie funduszy przeznaczanych na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w szczególności przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej oraz ochrony i wsparcia kobiet doświadczających przemocy. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
94. Utworzenie centrum informacji i koordynacji w zakresie dyskryminacji i przemocy w ramach miejskiego systemu zarządzania interwencją kryzysową, realizującego także zadania sieciowania punktów wspierających osoby dotknięte przemocą czy dyskryminacją. Dostosowanie systemu interwencji kryzysowej do potrzeb grup zagrożonych dyskryminacją. Zapewnienie interwencji kryzysowej we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny wobec wszystkich grup wskazanych w przesłankach Modelu. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
95. Zintegrowanie działań jednostek miejskich odpowiedzialnych za wsparcie osób doświadczających przemocy, w szczególności przemocy motywowanej nienawiścią i dyskryminacją, w celu wypracowania szybszej ścieżki reagowania, interwencji i zapewnienia wsparcia. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Dostęp do informacji  
96. Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji dla mieszkańców/ek w zakresie istniejących form pomocy i wsparcia w Gdańsku w podziale na wszystkie przesłanki Modelu w postaci m.in. punktów informacyjnych, informatorów, stron internetowych, informacji telefonicznej i internetowej. Dostosowanie systemu informacji do potrzeb osób we wszystkich przesłankach, w szczególności osób głuchych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz cudzoziemców. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Opieka nad innymi osobami  
97. Uczynienie jednym z priorytetów polityki społecznej świadczenia i promowania dostępnej, wysokiej jakości opieki nad osobami zależnymi, realizowanej bezpośrednio przez miasto Gdańsk lub przez podwykonawców czy realizatorów usług. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
98. Wspieranie osób doświadczających izolacji społecznej wynikającej z ich obowiązków opiekuńczych, poprzez m.in.:

1. Budowanie i wdrażanie polityki wytchnieniowej dla opiekunów/ek (rodzinnych) osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnością;

2. Stworzenie  i wdrożenie systemu usług odciążających w opiece osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnością;

3.  Prowadzenie kampanii społecznych przeciw stereotypom zakładającym, że opieka nad osobami zależnymi jest głównym zadaniem kobiet;

4.  Realizacja działań w zakresie budowania społeczeństwa otwartego na wszystkie pokolenia, dla wszystkich grup wiekowych, wzmacnianie inicjatyw sąsiedzkich, relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie samotności mieszkańców/ek.

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Dostępność usług publicznych  
99. Przygotowanie i wdrożenie  mechanizmu weryfikowania dostępności usług społecznych i aktywności obywatelskiej pod kątem osób zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem we wszystkich przesłankach Modelu. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
100. Realizacja audytu dostępności instytucji i jednostek miejskich pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej mobilności. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
101. Przyjęcie standardów dostępności obiektów pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób z ograniczoną mobilnością. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
102. Wspieranie i prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
103. Zwiększenie dostępności do tłumaczy/ek języka migowego w komunikowaniu się z wszelkimi instytucjami i organami administracji. Zapewnienie udziału tłumacza/ki w bezpłatnych poradach prawnych bądź też w poradach dla rodzin z problemami finansowymi. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
104. Dostosowanie miejsc świadczenia usług integracji społecznej i aktywności obywatelskiej w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością, w tym dostosowanie miejsc udzielania interwencji kryzysowej oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W okresie przejściowym zapewnienie przynajmniej jednego miejsca w domu pomocy społecznej dostosowanego do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością (np. osoby poruszającej się na wózku) w sytuacjach interwencji kryzysowej. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ,Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
105. Wspieranie rozwoju mobilnych usług społecznych, w tym m.in.:

1.     Uzupełnienie oferty wspierającej seniorów/ki o przedsięwzięcia „Mobilnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, „Mobilnej Biblioteki”;

2.     Uzupełnienie działań miejskiego systemu interwencji kryzysowej o działania mobilne realizowane w sytuacjach kryzysowych;

3.     Uzupełnienie oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością o działania środowiskowe, realizowane w miejscu zamieszkania.

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
106. Stworzenie sieci centrów  senioralnych zajmujących się kompleksową działalnością na rzecz osób starszych (informacja, porady, szkolenia, pomoc, doradztwo). Sieciowanie istniejących ofert dla seniorów/ek, zapewnienie przepływu informacji oraz koordynacji współpracy. Wydział Rozwoju Społecznego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
107. Wspieranie i prowadzenie działań w zakresie edukacji, integracji i aktywizacji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
108. Rozszerzenie internetowego Interaktywnego Planu Gdańska o informacje, które z miejsc świadczenia usług dostępne są dla osób z niepełnosprawnością. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
109. Kreowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa, budowanie kompetencji i zaangażowania ojców w życie dziecka i rodziny poprzez:

1.     Zawiązanie przez miasto współpracy z organizacjami, które promują pozytywny wizerunek ojcostwa;

2.     Organizowanie warsztatów dla ojców, budowanie bazy wiedzy i wsparcia dla aktywnych i świadomych swego ojcostwa mężczyzn.

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Udział w życiu publicznym i działaniach obywatelskich  
110. W związku z różnymi formami udziału i partycypacji obywateli/elek w życiu publicznym np. rady, zespoły doradcze, e-uczestnictwo (transmisje, głosowania, mobilne), zapewnienie możliwości równego udziału mieszkańcom/kom. W przypadku, kiedy sposoby uczestnictwa i partycypacji nie prowadzą do takiej równości, tworzenie i testowanie nowych metod. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Spółki miejskie, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
111. Wspieranie samoorganizowania się grup zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na wszelkie przesłanki Modelu. Wydział Rozwoju Społecznego/Urząd Miejski w Gdańsku/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/ jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
112. Rozwój wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, zapewniających wsparcie osobom z grup przesłankowych Modelu. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
113. Włączenie centrów lokalnych, domów i klubów sąsiedzkich w sieć działań ukierunkowanych na równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Pomoc i świadczenia socjalne  
114. Planowanie, finansowanie i wykonywanie pomocy socjalnej i świadczeń oparte na zasadzie równego traktowania gwarantującej wyrównywanie szans grup przesłankowych Modelu, w dostępie do przysługującego wsparcia realizowanego przez instytucje polityki społecznej. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskie Centrum Świadczeń, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Wykluczenie społeczne  
115. ​Promowanie skutecznego dostępu osób z grup przesłankowych Modelu, które doświadczają ubóstwa lub wykluczenia społecznego w obszarze pracy, mieszkalnictwa, edukacji, kultury, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, do pomocy i wsparcia w zakresie integracji, a także pomocy socjalnej. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,  jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
116. Rozpoznanie szczególnych potrzeb i sytuacji grup przesłankowych Modelu, doświadczających wykluczenia społecznego lub ubóstwa. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
117. Uwzględnienie specyficznych potrzeb imigrantów/ek oraz promowanie ich integracji, w kontekście prawa do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
118. Wypracowanie ścieżki wdrożenia w mieście Karty Praw Osób Bezdomnych i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych (europejska inicjatywa wdrażania Kart w miastach). Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Jednostki Miejskie, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Mieszkalnictwo społeczne  
119. ​Podjęcie kroków zapobiegających bezdomności, a w szczególności zapewnienie pomocy osobom w kryzysie bezdomności, będącej odpowiedzią na ich bieżące potrzeby i realizowanej bez dyskryminacji. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
120. Rozwój mieszkalnictwa społecznego, w tym mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem, w obszarze wsparcia wszystkich grup przesłankowych Modelu, szczególnie osób starszych, osób młodych wychodzących z pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnością, kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie, migrantów i migrantek, mężczyzn doświadczających bezdomności, zgodnie z ich potrzebami. Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe
  Handel ludźmi  
121. Stworzenie i wzmocnienie polityki oraz zobowiązanie miasta do działań zapobiegających handlowi ludźmi poprzez:

1.     Kampanie informacyjne i podnoszenie świadomości społecznej;

2.     Programy szkoleniowe dla odpowiednich służb;

3.     Środki zniechęcające do zapotrzebowania na tego typu usługi;

4.     Pogłębienie współpracy ze służbami bezpieczeństwa.

Wspieranie administracji centralnej w:

1.     Identyfikacji i wspieraniu ofiar;

2.     Udzielanie pomocy ofiarom poprzez dostęp do świadczeń medycznych, odpowiedniego i bezpiecznego mieszkania, tłumaczeń.

Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe

  

5.Kultura i czas wolny

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, , Miejskie Instytucje Kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskie Centrum Solidarności,  Gdańska Galeria Miejska, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej, Klub Żak, Miejski Teatr Miniatura, Cappella Gedanensis, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Ogród Zoologiczny, Centrum Hewelianum, Pałac Młodzieży, Biuro Komunikacji Społecznej i Marki Miasta, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Muzeum Gdańska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, Gdańska Organizacja Turystyczna, organizacje pozarządowe, Fundacja Gdańska

  Rekomendacje i zadania Koordynator i realizujący wdrażanie
     
122. Rozwijanie oferty instytucji kultury odwołującej się do różnorodności gdańskiej społeczności, co sprzyjać będzie utrwalaniu i rozwijaniu tożsamości różnych grup mniejszościowych zamieszkałych w Gdańsku, jak i ich integracji z szerszą społecznością Gdańska.

Bieżące diagnozowanie potrzeb w zakresie uczestnictwa i współtworzenia oferty kulturalnej  w społecznościach, w których działają ww. instytucje.

Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, jednostki miejskie
123. Uwzględnianie przy rozwijaniu oferty kulturalnej w dzielnicach potrzeb osób, które mają utrudniony dojazd do innej dzielnicy: seniorów/ek, rodziców z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, cudzoziemców/ek. Wykorzystanie do realizacji oferty kulturalnej domów i klubów sąsiedzkich, jednostek miejskich oraz siedzib rad dzielnic. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i czasu wolnego
124. Tworzenie przez miejskie instytucje kultury oferty skierowanej do wszystkich, nie wykluczającej, lecz włączającej, integrującej, zachęcającej do uczestnictwa bez względu na różnice wynikające z przesłanek. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i czasu wolnego
125.        Rozwijanie systemu wspierania projektów tożsamościowych i mających na celu integrację poprzez kulturę wraz ze wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych projektów. Zapewnienie dodatkowych środków na realizację tych projektów. Popularyzacja idei integracji poprzez kulturę w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i czasu wolnego
126.      Rozwijanie projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej w Gdańsku, opartych na zagadnieniach związanych z wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta. Gdańska Organizacja Turystyczna, miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, organizacje pozarządowe
127. Zapewnienie grupom społecznym równego dostępu do obiektów i instytucji kultury i czasu wolnego, poprzez:

1.    Stworzenie standardów dostępności dla instytucji kultury i czasu wolnego obejmujących: dostępność infrastrukturalną wydarzeń, instytucji i centrów kultury dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi; tłumaczenia (na język migowy, języki obce, audiodeskrypcję, napisy);

2.    Konsultowanie przez zespół Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych wszystkich miejskich inwestycji kulturalnych i związanych z czasem wolnym;

3.    Dostosowywanie obiektów instytucji kultury do standardów dostępności. Stworzenie systemu wsparcia instytucji kultury we wdrażaniu standardów dostępności;

4.    Informowanie o tym, czy wydarzenia oraz obiekty instytucji kultury i czasu wolnego są dostępne dla osób z poszczególnych grup.

Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury,/Wydział Rozwoju Społecznego, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe mniejszościowe,  Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób ni niepełnosprawnych, Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
128. Opracowanie, we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, rekomendacji dotyczących udostępniania przestrzeni w tych instytucjach na realizację przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zadań dotyczących różnorodności i równego traktowania. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, organizacje pozarządowe
129. Opracowanie rekomendacji dotyczących udzielania zniżek w miejskich instytucjach kultury i organizacjach czasu wolnego. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku i organizacjach czasu wolnego, Biuro Prezydenta ds. Kultury
130. Dostosowanie opisu zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów pod kątem realizacji celów i zapisów Modelu.

Podejmowanie działań informacyjnych i promujących ww. konkursy w środowiskach mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją, itp. oraz organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury.

Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego, organizacje pozarządowe
131. Wypracowanie, we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, bazy informacji o gdańskich inicjatywach kulturalnych promujących różnorodność oraz materiałów dotyczących różnorodności, przygotowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły (np. karty gier miejskich, publikacje);

informowanie o gdańskich inicjatywach kulturalnych, promujących różnorodność przy wykorzystaniu istniejących narzędzi, np. strona internetowa gdansk.pl.

Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Gdańskie Centrum Multimedialne, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Marki Miasta, Gdańska Organizacja Turystyczna, organizacje pozarządowe
132. Wspieranie tworzenia zasobów bibliotecznych i innych dotyczących różnorodności, w tym stworzenie biblioteczki równościowej z publikacji przekazywanych przez organizacje realizujące projekty z zakresu równego traktowania i różnorodności. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury,  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, organizacje pozarządowe
133. Włączenie do Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej zadań związanych z różnorodnością i równym traktowaniem w kulturze. Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego
134. Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze kultury i czasu wolnego, w tym urzędników i urzędniczek, osób zarządzających i pracujących w miejskich jednostkach kultury i czasu wolnego oraz dla pracowników i pracownic portalu gdansk.pl. Miejskie instytucje kultury w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury,  Gdańskie Centrum Multimedialne, organizacje pozarządowe

 

6.Innowacyjność i przedsiębiorczość oraz Atrakcyjność inwestycyjna

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE: Wydział Kadr i Organizacji, Wydział Polityki Gospodarczej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdański Urząd Pracy (Centrum Rozwoju Talentów), Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., jednostki miejskie, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, spółki miejskie i z udziałem miasta, Fundacja Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Centrum Multimedialne, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Zieleni, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów.

  Rekomendacje i zadania Koordynator i podmiot realizujący wdrażanie
135. Promowanie Karty Różnorodności, m.in. poprzez:

1.     Pobudzanie świadomości społecznej w zakresie potencjalnych przejawów dyskryminacji na rynku pracy, w tym nierówności w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn;

2.     Warsztaty antydyskryminacyjne, działania edukacyjne pokazujące wartości płynące z różnorodności w miejscu pracy;

3.     Rekomendowanie przyjęcia i wdrażania Karty Różnorodności w jednostkach i spółkach miejskich;

4.     Wyróżnianie pracodawców/czyń promujących równość płci i zarządzanie różnorodnością.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Centrum Multimedialne, Wydział Kadr i Organizacji
136. Promowanie  wśród pracodawców/czyń idei miejsca pracy:

1.     Przyjaznego rodzinie, pozwalającego na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;

2.     Wolnego od mobbingu i dyskryminacji.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Centrum Multimedialne, Wydział Kadr i Organizacji
137. W odpowiedzi na bieżące sygnały rynku pracy, poszerzenie oferty edukacji i kształcenia zawodowego, a także aktywizacji i doradztwa zawodowego, dla grup przesłankowych Modelu, aby zapobiec ich wykluczeniu zawodowemu.

Wspieranie pracodawców/czyń w zatrudnianiu i utrzymaniu zatrudnienia osób z grup przesłankowych Modelu, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnością.

Gdański Urząd Pracy, Wydział Polityki Gospodarczej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Wydział Rozwoju Zawodowego,
138. Promowanie Gdańska jako miasta przedsiębiorczości różnorodnej i łamiącej stereotypy:

1.     Realizacja kampanii społecznych i edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych – od Juniora/-rki do Seniora/-rki;

2.     Realizacja kampanii prowadzonej z udziałem przedstawicieli/ek – ambasadorów/ek wszystkich grup przesłankowych Modelu z wykorzystaniem marki Łączy nas Gdańsk, w niestereotypowym pozytywnym przekazie wizualnym i słownym, podkreślającym kompetencje i wiedzę.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Centrum Multimedialne,
139. Realizacja programu „Gdańsk równościowym pracodawcą” zakładającego m.in.:

1.     Audyt płac oraz warunków pracy w Urzędzie Miejskim, jednostkach i spółkach miejskich, przede wszystkim pod kątem przesłanek: płeć i wiek;

2.     Stosowanie gramatycznych końcówek żeńskich i męskich w ogłoszeniach o pracę (np. kandydat i kandydatka);

3.     Działania na rzecz kontroli przejrzystości i sprawiedliwości systemu płac i nagród;

4.     Działania na rzecz wyrównywania szans i wspierania awansu zawodowego oraz możliwości rozwoju kariery dla osób z grup przesłankowych Modelu, działania wspierające niestereotypowe wybory zawodowe;

5.     Działania wspierające zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach zatrudnienia, w szczególności odnoszące się do nieproporcjonalności na wyższym szczeblu zarządzania;

6.     Dbanie o różnorodność społeczną i kulturową kandydatów i kandydatek przy rekrutacji na stanowiska na wszystkich poziomach organizacji;

7.     Promowanie zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;

8.     Realizowanie idei miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji.

Wspieranie godzenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego poprzez:

1.     Umożliwienie dostosowania czasu pracy i organizacji pracy do potrzeb pracowników/czek, tak aby mogli oni opiekować się dziećmi i innymi osobami zależnymi;

2.     Zachęcanie mężczyzn do korzystania z ich prawa do opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.

Wydział Kadr i Organizacji, jednostki i spółki miejskie
140. Wspieranie rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem potrzeb, kompetencji i talentów grup zdefiniowanych w przesłankach Modelu, poprzez:

1.     Pomoc przedsiębiorcom/czyniom z grup zagrożonych dyskryminacją oraz przedsiębiorcom/czyniom zatrudniającym osoby z grup zagrożonych dyskryminacją na rynku pracy;

2.     Zapewnienie wsparcia i promocji przedsiębiorstwom promującym równość;

3.     Działania stymulujące i wspierające niestereotypowe wybory edukacyjne i zawodowe;

4.     Działania edukujące pracodawców/czynie nt. wpływu stereotypów na decyzje o zatrudnieniu.

Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Rozwoju Społecznego, Gdański Urząd Pracy
141. Analiza możliwości wprowadzenia ułatwień dla osób prowadzących sprzedaż okazjonalną (dotyczy to m.in. osób starszych, które sprzedają plony z działek). Straż Miejska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
142. Promowanie i wspieranie ekonomii społecznej – dostęp do rynku pracy dla osób wykluczonych społecznie. Wydział Rozwoju Społecznego, Biuro Zamówień Publicznych, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny w OMGGS
143.      Weryfikacja zamówień oraz wprowadzenie klauzul społecznych, tak by miasto w większym zakresie było odbiorcą towarów i usług ekonomii społecznej. Biuro Zamówień Publicznych, jednostki i spółki miejskie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny w OMGGS
144. Analiza możliwości wprowadzenia zachęt dla inwestorów/ek do realizacji inwestycji z uwzględnieniem celów społecznych, ukierunkowanych na równe traktowanie. Wydział Polityki Gospodarczej, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Wydział Skarbu
145. Aktywne pozyskiwanie do Gdańska przedsiębiorców/czyń, inwestorów/ek czy wykonawców/czyń, którzy prowadzą politykę wspierania różnorodności oraz promowanie Gdańska jako miasta przyjaznego różnorodności, otwartości i solidarności. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Wydział Polityki Gospodarczej
146.      Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności, a także atrakcyjności inwestycyjnej. Urząd Miejski/Jednostki miejskie/Spółki miejskie

 

7. Infrastruktura, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczna

GŁÓWNE INSTYTUCJE WDRAŻAJACE: Gdańska Infrastruktura Społeczna, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Projektów Rozwojowych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rad Dzielnic, Menedżer Śródmieścia, Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków, Zarząd Transportu Miejskiego, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Gdański Ośrodek Sportu, jednostki i spółki miejskie.

  Rekomendacje i zadania Koordynator i  podmiot realizujący wdrażanie
     
147. Przygotowanie i wdrażanie standardów dostępności dla obiektów i dla przestrzeni miejskiej, które stanowić będą rozszerzenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących rozwiązań. Urząd Miejski w Gdańsku (wydziały według właściwości), Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, zespół opiniujący
148. Powołanie społecznego zespołu złożonego z przedstawicielek/li wszystkich grup przesłankowych Modelu przy pełnomocniku Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rolą zespołu będzie:

1. Wspieranie działań pełnomocnika w zakresie  identyfikacji problemów/barier w przestrzeni publicznej;

2. Opiniowanie  rozwiązań przestrzennych pod kątem dostępności w projektach dotyczących przestrzeni publicznych  o znaczeniu ogólnomiejskim;

3. Prowadzenie dialogu ze służbami konserwatorskimi w celu bieżącego wypracowywania jak najlepszych rozwiązań ograniczających  bądź likwidujących  bariery dla osób z ograniczoną mobilnością.

Urząd Miejski w Gdańsku (wydziały według właściwości), Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, zespół opiniujący
149. Znoszenie, nadal istniejących, barier dostępności  w budynkach gminnych/komunalnych i w ich otoczeniu, dla osób z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością (w tym również niedowidzących). Gdańskie Nieruchomości, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,

 

150. Zachęcanie i promowanie podmiotów dzierżawiących nieruchomości miejskie do wdrażania standardów dostępności. Wydział Skarbu, Wydział

Gospodarki Komunalnej, Gdańskie Nieruchomości, jednostki dzierżawiące

151. Dodanie poniższych opcji do funkcjonującej aplikacji „Mapa porządku” oraz wprowadzenie procedury reagowania na poszczególne uwagi:

1.      Zgłaszanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej miasta Gdańska (lub stworzenie osobnej Mapy do zgłaszania barier architektonicznych);

2.      Zgłaszanie uszkodzonych świateł w podziemnych przejściach i w tunelach;

3.      Zgłaszanie mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Informatyki UMG, Gdańskie Centrum Kontaktu
152. Zbudowanie lub dobudowanie ramp, parkingów typu „kiss and ride/go” przed szpitalami, ośrodkami zdrowia itp.
(w zależności od dostępności terenu gminnego w pobliżu budynku). W sytuacji, gdy zbudowanie/dobudowanie nie jest możliwe rekomenduje się wyznaczenia takich przestrzeni w miejscach już istniejących.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
153. Budowa, przebudowa lub remont dróg na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim, w sposób minimalizujący nierówność/wyboistość nawierzchni dróg i ciągów pieszych oraz ustanowienie regularnych spotkań edukacyjnych z zakresu problemów z poruszaniem się osób z niepełnosprawnością i starszych z miejskim oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków i jego biurem, z udziałem Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych z zespołem społecznym. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków
154. Zwiększanie kompetencji przedstawicieli instytucji zajmujących się  planowaniem i uzgadnianiem dokumentacji projektowych w tym pracujących w służbach konserwatorskich, w zakresie projektowania uniwersalnego. Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki miejskiej, spółki miejskie
155. Udoskonalanie (w miarę posiadanych środków) dostępności transportu publicznego do potrzeb różnych grup społecznych, m.in.:

1.     Dostosowywanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców/ek oraz oferty  instytucji kultury;

2.     Zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej (wozokilometry), w tym dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością;

3.     Zwiększenie ilości/częstotliwości przejazdów transportu miejskiego w godzinach wieczorno-nocnych, aby zwiększyć dostęp do kultury/oferty/przestrzeni miejskiej;

4.     Zapewnianie transportu do miejsc z utrudnionym dostępem.

Zarząd Transportu Miejskiego
156. Udoskonalenie udzielania informacji zwrotnej dla każdej osoby składającej skargę na niewłaściwe zachowanie kierowcy/czyni lub motorniczego/ej transportu publicznego o postępach w sprawie. Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zarząd Transportu Miejskiego
157. Szkolenia i wsparcie psychologiczne dla kierowców/czyń Zakład Transportu Miejskiego z postępowania w sytuacjach kryzysowych/trudnych w komunikacji miejskiej (w tym z korzystania z mobilnego pogotowia) oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób ze wszystkich przesłanek Modelu Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zarząd Transportu Miejskiego
158. Wprowadzenie do zasad rozliczania kontraktów przewozowych zawieranych z operatorami regulacji, że opóźnienia wynikające z obsługi rampy dla osób z niepełnosprawnością są usprawiedliwionymi opóźnieniami, niepodlegającymi karom za opóźnienia. Zarząd Transportu Miejskiego
159. Wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych dla kierowców/czyń za szczególnie przyjazne zachowania wobec pasażerów/ek (w szczególności osób z niepełnosprawnością oraz starszych) oraz za modelowe zachowanie w sytuacjach przemocy i dyskryminacji w komunikacji miejskiej. Gdańskie Autobusy i Tramwaje i Zarząd Transportu Miejskiego i inni przewoźnicy
160. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych (kosztem istniejących) dla osób z niepełnosprawnością w strefach ograniczonego dostępu, np. Główne Miasto, w pobliżu atrakcji miejskich, rekreacji i aktywności czasu wolnego. Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Parkowania, Menedżer Śródmieścia
161. Wprowadzenie miejskiego bezpłatnego transportu (np. ryczałtowy bon na taksówkę lub zwiększenie liczby przewozów dofinansowanych przez miasto) oraz rozszerzenie katalogu osób z ograniczoną mobilnością, które mogą z niej korzystać do np. osób starszych lub rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które muszą dojechać na wizytę lekarską, badanie, zabieg, terapię, a ich stan zdrowia im to utrudnia. Urząd Miejski i jednostki miejskie, Zarząd Transportu Miejskiego,
162. Sukcesywne wyposażanie taboru komunikacji miejskiej w rampy oraz hak do otwarcia rampy. W przyszłości zakup taboru tylko z takim wyposażeniem. Oznaczenie w rozkładzie jazdy, które autobusy i tramwaje są wyposażone w rampy.

Współpraca Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostek i spółek miejskich z zarządem Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) odnośnie sukcesywnego przystosowywania pociągów SKM i peronów pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej
163. Zwracanie uwagi na profil działania organizacji w konkursach na przydział lokali dla organizacji pozarządowych.  W sytuacji, gdy organizacja oferuje np. porady prawne/psychologiczne itp., należy zadbać, aby miała większe szanse na zdobycie lokalu dostosowanego do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością (w miarę dostępności stosownych lokali i zgodnie z procedurami konkursowymi). Zwłaszcza dotyczy to tzw. „podwójnej dyskryminacji”, np. Romka niepełnosprawna, poruszająca się na wózku. Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdańskie Nieruchomości
164. Zachęcenie, podczas negocjacji z inwestorami przy sprzedaży gruntów i przy inwestycjach w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, do uwzględniania potrzeb lokalnej społeczności i do przeznaczania dla lokalnej społeczności lokali na parterach: na żłobki, kluby sąsiedzkie, miejskie mieszkania na wynajem dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Wydział Skarbu UMG, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Gospodarczej,

 

165. Priorytetowe usuwanie skutków zimy z chodników przed budynkami miejskimi oraz zachęcanie  prywatnych właścicieli/ek do priorytetowego usuwania skutków zimy z chodników oraz egzekwowanie tego obowiązku. Straż Miejska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Oczyszczania
166. Kontynuacja zwiększania dostępności plaż dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Gdański Ośrodek Sportu
167. Informacja o korzystaniu ze środków komunikacji publicznej (papierowe ulotki i aplikacja, oznakowania przystanków i wewnątrz komunikacji publicznej) skierowane do cudzoziemców/ek (w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim). Przetłumaczenie na ww. języki obce aplikacji w automatach do zakupu biletów i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Współpraca miasta z zarządem Szybkiej Kolei Miejskiej w zakresie informacji o korzystaniu z usług przewoźnika dla cudzoziemców i osób z niepełnosprawnościami.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zakład Transportu Miejskiego
168. Wprowadzenie możliwości realizacji interwencji punktowych (być może w formie partnerskiej współpracy UMG/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z partnerami społecznymi) w znoszeniu drobnych barier architektonicznych. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
169. Przeanalizowanie wariantów planów przeciwpożarowych pod kątem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością ( w  tym m.in. osób niesłyszących, niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną) w budynkach gminnych. W sytuacji ćwiczenia alarmów przeciwpożarowych w budynkach z windą na piętrach zostają osoby na wózkach, bez możliwości ewakuacji, w związku z wyłączeniem wind. Gdy dotyczy to budynków urzędowych i jednostek miejskich: samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki miejskie
170. Usuwanie mowy nienawiści i treści dyskryminujących i przemocowych z przestrzeni miejskiej. Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej,  Wydział Zarządzania Kryzysowego, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska, właściwy zarządca nieruchomości

 

171. Honorowanie zaświadczeń osób transpłciowych o procesie uzgodnienia/korekty płci przez kontrolerów/ki Zarządu Transportu Miejskiego. Zarząd Transportu Miejskiego

 

172.      W trosce o swobodne przemieszczanie się osób m.in. na/z wózkami bezwzględne egzekwowanie przez służby porządkowe przypadków parkowania na chodnikach, jako utrudnienia w ruchu uprawniającego do odholowania pojazdu. Straż Miejska
173.      Weryfikowanie przez służby porządkowe uprawnień osoby korzystającej z miejsca przeznaczonego do parkowanie dla osób z niepełnosprawnością („koperta”). Straż Miejska
174.      Uwzględnienie interesu osób z niepełnosprawnością i pieszych przy czasowej organizacji ruchu. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
175.      Wyraźniejsze oznaczenie miejsc dla wózków w autobusach i tramwajach oraz dla osób starszych i z niepełnosprawnością. Gdańskie Autobusy  i Tramwaje, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej
176.      Dopuszczenie w regulaminie przewozu możliwości przewożenia dziecka w wózku w autobusach i tramwajach. Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej
177.      Włączenie systemu monitorowania autobusów i tramwajów do ogólnomiejskiego systemu monitorowania bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
178.      Wyznaczenie na przystankach stref wejścia do komunikacji miejskiej dla osób niedowidzących. Zarząd Transportu Miejskiego, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Autobusy  i Tramwaje
179.      Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania, w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze infrastruktury, przestrzeni publicznej, mobilności i transportu. Urząd Miejski, jednostki miejskie, spółki miejskie