Dokumenty i źródła

PODSTAWOWYMI DOKUMENTAMI DLA WSZYSTKICH PRZESŁANEK SĄ:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku

 2. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Ogólne Zgromadzenie ONZ 10 grudnia 1948 rok

 4. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) z 3 września 1953, ratyfikowana przez Polskę 19 stycznia 1993 roku.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK DYSKRYMINACJI:

 1. RELIGIA

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, przede wszystkim art 25

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. – ratyfikowany przez Polskę, wszedł w życie 18.06.1977 roku; Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167

 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

 1. ORIENTACJA SEKSUALNA

 • Współczesna wiedza naukowa wyrażona w powszechnie uznawanych stanowiskach Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation), Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych), Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association), Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association), Światowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Seksualnego (World Association for Sexual Health)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku

 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Ogólne Zgromadzenie ONZ 10 grudnia 1948 rok

 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 1. POCHODZENIE ETNICZNE I NARODOWE ORAZ PRAWA CUDZOZIEMCÓW:

 • Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw w zakresie mniejszości etnicznych i narodowych oraz cudzoziemców

 • Karta Narodów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności)

 • Konwencja ONZ dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie z 1951r. oraz Protokół Nowojorski z 1967r.

 • Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych

 • Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

 • Ustawa o cudzoziemcach

 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • na poziomie polityki lokalnej Gdańska również Model Integracji Imigrantów

 1. WIEK

 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. nr 254 poz. 1700 z późn.zm.). Szczególnie art. 8 tej ustawy

 • Kodeks Pracy. Szczególnie art. 11(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.  poz. 149, z późn. zm.). Szczególnie art. 19c i art. 36 ust. 4 pkt 3.

 • Europejski Pakt na rzecz Młodzieży przyjęty przez Radę Europejską 23 marca 2005 r

 • Orzeczenia sądowe krajowe, zagraniczne i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek

 1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku, bez Protokołu fakultatywnego.

Oprócz KPON sytuację osób z niepełnosprawnością regulują również:

 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 • Ustawa o jezyku migowym Dz.U.2011 209.1243

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

 1. PŁEĆ

 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71).

 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 • Platforma Pekińska 1995; Deklaracja Pekińska przyjęta 4-15 września 1995 r. w Pekinie

 • Rezolucja 23 Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2000 r. ( Pekin +5)

 • Zalecenia Rady z 2 grudnia 1966 r. o Zrównoważonym Udziale Kobiet i Mężczyzn w Procesie Decyzyjnym

 • Światowa Deklaracja Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych z 1998 r. o Kobietach w Samorządach Lokalnych

 • Przepisy dotyczące kwot na listach wprowadzono także do Kodeksu wyborczego (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), który w chwili wejścia w życie, tj. 1 sierpnia 2011 r., uchylił tzw. ustawę kwotową.

 • Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Dz.U. 2015 poz. 398.

 • Kodeks Pracy

 • Ustawa z dnia 3.12.2010 r. o Wdrożeniu Niektórych Przepisów Unii Europejskiej w Zakresie Równego Traktowania

 • Konwencja o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej

 • „Przełamać tabu Raport o przemocy seksualnej” Raport powstał w ramach projektu Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej, realizowanego przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa i Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska, w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.